Ôï ÃÅÅÈÁ óôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíéêÞò ôïõ ðñïóöïñÜò êáé ôçò óõíäñïìÞò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí óôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü óå êáôáóôÜóåéò Ýêôáêôçò áíÜãêçò, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ìåôÜ ôïí óåéóìü óôçí Åëáóóüíá åíÞñãçóå ùò áêïëïýèùò: ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí Üìåóá ðôÞóåéò áðü åëéêüðôåñá ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ðñþôç áðïôßìçóç æçìéþí áðü áÝñïò. Ðñïþèçóå ìå ìÝñéìíá ôçò 1çò ÓôñáôéÜò êëéìÜêéï ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç óêçíþí êáé ðáñï÷Þ ôñïößìùí óôéò ðëçãåßóåò ðåñéï÷Ýò. Ðñïþèçóå ìç÷áíïêßíçôá ìÝóá êáé êéíçôÜ ìáãåéñåßá óôçí ðåñéï÷Þ, åíþ ìç÷áíÞìáôá ôïõ Ìç÷áíéêïý óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí ôåèåß óå åôïéìüôçôá Üìåóçò äéÜèåóçò. ¸èåóå óå åôïéìüôçôá áåñïðïñéêÜ ìÝóá êáé ðñïóùðéêü ôùí åéäéêþí ïìÜäùí áíôéìåôþðéóçò êáôáóôñïöþí (ÊÏÌÁÊ, ÅÔÁÊ) ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (ÐÁ) êáé ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò (ÓÎ). Ôçñåß óå åôïéìüôçôá 1 þñáò ôéò ïìÜäåò «ÄÅÕÊÁËÉÙÍ» ôïõ Óôñáôïý ÎçñÜò ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý êáé ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (Äéáóþóôåò, óêõëéÜ êëð). Ôçñåß óå åôïéìüôçôá êëéìÜêéï Ðïëéôéêþí Ìç÷áíéêþí ãéá óõíäñïìÞ åÜí áðáéôçèåß óôï Ýñãï ôçò åêôßìçóçò ôçò êáôáëëçëüëçôáò êôéñßùí. (EUROKINISSI/ÃÅÅÈÁ)

Σε ανακοίνωση του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας υπογραμμίζονται τα εξής:

«Με την παρούσα επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας εκφράζει την συμπαράστασή του στους κατοίκους των χωριών των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου, που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου. Το μέγεθος του πόνου και της δοκιμασίας των κατοίκων είναι ανυπολόγιστο και δεν μπορεί να επουλωθεί πλήρως και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχή όλων μας είναι η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και επιστροφή στην πρότερη κανονική ζωή των κατοίκων της περιοχής. Παρά τις αντιξοότητες της εποχής, είναι ενθαρρυντική η άμεση και μαζική κινητοποίηση των φορέων, κρατικών και μη, για βοήθεια και ανακούφιση των πληγέντων συμπολιτών μας από τους σεισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Μπαγινέτα στο Δαμάσι Τυρνάβου, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων, όπως και εκείνων των υπόλοιπων χωριών που επλήγησαν από τους σεισμούς, ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Πλην όμως, σε αυτή την επίσκεψη, ιδιαίτερη εντύπωση μας προξένησε η μη πρόσκληση του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, ενός θεσμικού συμβουλευτικού επιστημονικού φορέα της περιοχής και από τους πλέον ιστορικούς και μεγαλύτερους Γεωπονικούς Συλλόγους της Ελλάδας.

Ευχόμαστε η παράλειψη αυτή να οφείλεται σε βιασύνη και τυχαία οργανωτική προχειρότητα. Διαφορετικά, θα συνιστούσε θεσμικό ατόπημα και επίδειξη υπεροψίας και αδιαφορίας από μέρους του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ., έναντι των έμπειρων συναδέλφων γεωπόνων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οποιοσδήποτε κατέχει θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση, και εν προκειμένω ο κ. Μπαγινέτας, οφείλει να συνειδητοποιεί ότι εκπροσωπεί τη συντεταγμένη πολιτεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και όχι τον εαυτό του, ενεργώντας αυτοβούλως. Τα προβλήματα των ταλαιπωρημένων κατοίκων της περιοχής επιζητούν άμεση ανακούφιση και πραγματικές λύσεις, και όχι να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στις «προσωπικές πορείες» καθενός περαστικού, προσωρινού και κυρίως μη εκλεγμένου πολιτικού…

Το αμέσως προσεχές διάστημα,  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας θα επισκεφθούμε την πληγείσα από τον σεισμό περιοχή, θα συζητήσουμε μαζί με τους συμπολίτες, φίλους και συνεργάτες μας αγρότες και κτηνοτρόφους τις οποιεσδήποτε ανάγκες τους (ακόμη και σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ζωοτροφές κ.α)  και στην συνέχεια να κινητοποιήσουμε τα μέλη μας για να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο».