Δημοπρατούνται 4 νέα έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ

Συγκεκριμένα, υπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο έργο «Έργα Ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2)». Ανάδοχος του έργου είναι η ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2022 και την ίδια μέρα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η αρχική και η συμβατική αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 17,3 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 13,95 εκατ. ευρώ). Το έργο χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια και πόρους από το ΠΔΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ- NextGeneration EU. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Έργα Ενίσχυσης σε τέσσερις (4) Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ για την αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ (Ομάδα Έργων 2)».

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα ενίσχυσης, καλούμενα εφεξής υποέργα:.
• Επέκταση του ΚΥΤ Τρικάλων με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA
• Αντικατάσταση των τριών Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Μεγάρων με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ
• Επέκταση του Υ/Σ Μαγικού με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA
• Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Δομοκού με νέους 50MVA και τάση βραχυκύκλωσης uk≥23%, και προσθήκη πυλών ΜΤ

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές.

1. Το έργο θα εκτελεστεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Υ/Σ του Διασυνδεδεμένου συστήματος οι οποίοι είναι σε λειτουργία , οπότε θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και να προγραμματιστούν σωστά και έγκαιρα οι απαιτούμενες απομονώσεις του εν λειτουργία εξοπλισμού. Η εκτέλεση και η περάτωση των επιμέρους υποέργων θα γίνει με συγκεκριμένη σειρά που υποδεικνύεται στα τεύχη της σύμβασης .

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η κατασκευή των αναγκαίων έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών /εξοπλισμού, η ανέγερση / εγκατάστασή τους στους αντίστοιχους Υ/Σ και ΚΥΤ και η ενεργοποίησή /ηλέκτρισή τους μετά τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν, όπου απαιτούνται, και οι αντίστοιχες εργασίες επέκτασης του Συστήματος από τον ΑΔΜΗΕ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεχνικά και εμπορικά τεύχη της Διακήρυξης.

2. Τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού των Υ/Σ είναι τα εξής:

 • Η πλευρά των 150kV θα κατασκευασθεί από τον ΑΔΜΗΕ με υλικά προμήθειάς του. Εξαιρούνται τα απαιτούμενα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο του έργου.
 • Οι πύλες των Μ/Σ Ισχύος είναι υπαίθριου τύπου και αποτελούνται από συμβατικό εξοπλισμό, με κύρια στοιχεία που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:
  – Μ/Σ ισχύος 150/20 kV, 40/50 MVA ONAF.
  – Τριπολικός διακόπτης 150 kV, 2000 Α, 31.5 kA, με το ικρίωμά του
  – Αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kV με τον Μ/Σ έντασης 1000-100/1-1Α
  – Μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για άμεση γείωση του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ ισχύος και ένας μονοπολικός Α/Ζ 20 kV για γείωση του ουδετέρου κόμβου μέσω της αντίστασης.
  – Τρία (3) Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ ισχύος από υπερτάσεις.
  – Τα απαιτούμενα ικριώματα στήριξης, βάσει των σχεδίων της διακήρυξης.
  – Η σύνδεση της πύλης με τη πλευρά ΜΤ θα γίνεται καλωδιακά ή με αγωγούς
 • Η πλευρά ΜΤ, ανάλογα τον Υ/Σ, είναι ανοικτού τύπου (υπαίθριοι ζυγοί) ή κλειστού τύπου (μεταλλοενδεδυμένοι πίνακες), όπου και υποδεικνύονται αναλυτικά οι αναγκαίες επεμβάσεις, επεκτάσεις, ενισχύσεις του εξοπλισμού. Επιπλέον, περιγράφονται αναλυτικά ο εξοπλισμός και οι εργασίες που θα γίνουν για τη επέκταση/συμπλήρωση στο υπάρχον σύστημα προστασίας και ελέγχου των Υ/Σ.

3. Τα λεπτομερή χαρακτηριστικά του έργου και οι απαιτούμενες προδιαγραφές του αναλύονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

Πηγή: ypodomes.com