Ο Δήμος Λαρισαίων γνωστοποίησε την πρόσληψη συνολικά επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρεις μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου για τις κάτωθι ειδικότητες όπως ακολουθούν: