Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αφορμή σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι το παλιό ξενοδοχείο “Δώμα” στη Λάρισα, για το οποίο ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του ΣΘΕΒ Αχιλλέας Νταβέλης είχε υποβάλει επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης σε σχετικό νόμο, δεν έχει επιδοτηθεί.

Το ίδιο αναφέρει με ανακοίνωσή του και ο επενδυτής ο οποίος τονίζει ότι δεν έκανε χρήση του προνομίου για νέο ξενοδοχείου και στη θέση του ανέγειρε με δικά του κεφάλαια το πολυϊατρείο Animus.

Η ανακοίνωση του γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επιχείρηση INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ, ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης.

Η εταιρεία με μοναδικό εταίρο τον κύριο Νταβέλη Αχιλλέα υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/16 στις 20-2-2017, με αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου την δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5ης δυναμικότητας 25 δωματίων – 50 κλινών. Το επενδυτικό σχέδιο προβλεπόταν να υλοποιηθεί στο χώρο του εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου «ΔΩΜΑ» στο κέντρο της Λάρισας. Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε από το ανεξάρτητο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς την επιλεξιμότητα.

Στις 15-11-2018 εκδόθηκε η απόφαση υπαγωγής με προϋπολογισμό 2.400.000 € και επιχορήγηση 932.315.06 €. Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης υπαγωγής (τεύχος Β΄ 5696/19-12-2018).

Μέχρι σήμερα η επιχείρηση INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ, ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης. Η απένταξη του έργου γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το νόμο, μετά την πάροδο της παραπάνω τριετίας η οποία για τον εν λόγω έργο λήγει στις 20/12/2021».

H ανακοίνωση του ομίλου Animus

“Σχετικά με δημοσιεύματα με αφορμή κατάθεση ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα : «την χρηματοδότηση 2,5 εκ από την Περιφέρεια Θεσσαλία για την λειτουργία ξενοδοχείου η κλινικής πολύ-ιατρείου» ο όμιλος ANIMUS Α.Ε μέσω της θυγατρικής του INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διευκρινίζει ότι: η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ακολουθείται σχετικά με το θέμα αυτό ήταν και παραμένει απολύτως σύννομη και ότι δεν εισπράχθηκε ούτε ένα ευρώ από την επιχορήγηση καθώς δεν υλοποιήθηκε η επένδυση.

Αναλυτικά επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Την 30/1/2017, υποβλήθηκε η υπ’ αριθμό 176 αίτηση της επιχείρησης «INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και κωδικό φακέλου Π05/7/00015/Α, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ο οποίος δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην «Στη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρωνσε ήδη υπάρχον, αργούν κτήριο στο κέντρο της Λάρισας».
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 176/2017 της 15/11/2018 απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλίας, υπήχθη η συγκεκριμένη επένδυση στις διατάξεις ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου Ν4399/2016, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.400.000€ και εγκεκριμένη επιχορήγηση ύψους 922.315,10€

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται σε τρία έτη από την ημερομηνία της δημοσίευση της περίληψης της παραπάνω σχετικής απόφασης στο Φ.Ε.Κ., ήτοι την 18/12/2021.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης παρατάθηκε κατά δύο έτη λόγω πανδημίας σύμφωνα μα το άρθρο 33 του Ν. 4801/2021.

Η εταιρεία INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι και σήμερα δεν προέβει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης τουριστικής επένδυσης, λόγω της άθλιας κατάστασης της οικονομίας το 2018 , καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επλήγησαν ανεπανόρθωτα και αντί αυτού υλοποίησε, με εξ’ ολοκλήρου ιδία κεφάλαια στο συγκεκριμένο κτήριο, ένα ιατρικό εγχείρημα, το ANIMUS πολυϊατρείο.

Επίσης δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ επιχορήγησης αφού, αφενός δεν υλοποίησε την επένδυση και αφετέρου για να εισπράξει ως ορίζει ο νόμος Ν4399/2016 θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και να πιστοποιηθεί από σχετικό έλεγχο, τουλάχιστον το 50% του εγκεκριμένου συνολικού κόστους της επένδυσης.

Παράλληλα δεν υπέβαλε αίτηση παραίτησης – απένταξης της συγκεκριμένης επένδυσης καθόσον μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης διατηρεί το δικαίωμα που της δίδει ο Ν. 4399/2016 μεταφοράς της επένδυσης σε άλλο ακίνητο εντός του ίδιου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Λάρισας κατόπιν υποβολής και αποδοχής από την αρμόδια ελεγκτική αρχή σχετικού αιτήματος τροποποίησης.

Ως εκ τούτου κατόπιν της παράθεσης των ανωτέρω αδιαμφισβήτητων στοιχείων και επιφυλασσόμενη της άσκησης παντός και κάθε νόμιμου δικαιώματος της, η εταιρεία δηλώνει ότι έχει τηρήσει στο έπακρο όλες τις δεσμεύσεις της και δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια.”

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr