Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 28 θέσεων εργασίας.

Η πρόσληψη προσωπικού πρόκειται να υλοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Κιλελέρ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και εκδήλωση νέων έντονων καταστροφικών φαινομένων (πλημμύρες), στις 4 & 5/9/2023 (επέλαση κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία «DANIEL»).Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Παρασκευή 5 Απριλίου και λήγει την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ..

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Κιλελέρ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (7 θέσεις)

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για την ευζωία των φιλοξενούμενων ζώων) (2 θέσεις)

ΥΕ Τεχνικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών) (1 θέση)

ΔΕ Τεχνικών Έργων ( Ελαιοχρωματιστών) (3 θέσεις)

ΔΕ Τεχνικών Έργων (Οικοδομικών Εργασιών) (4 θέσεις)

ΥΕ Τεχνικών Έργων (Οικοδομικών Εργασιών) (1 θέση)

ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας/Κτηνοτ/φίας, ΔΕ ΟδηγώνΧειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων, ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα (2 θέσεις)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστής Φορτωτή Εκσκαφέα (2 θέσεις)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ/ ΔΕ Οδηγός Φορτηγού Χειριστής Γερανού Δαγκάνας (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστή Ισοπεδωτή Γαιών (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστή Σαρώθρου (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικού (3 θέσεις)Τ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στη οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση Απογραφής – ΕΦΚΑ (Θα περιέχει ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ).
  7. Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του ενδιαφερομένου.

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ή στο Γραφείο Προσωπικού εντός δύο εργάσιμων ημερών, δηλαδή Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ

proson.gr